Dokumenty potrzebne do egzaminu czeladniczego

EGZAMIN CZELADNICZY


Egzamin czeladniczy składa się z dwóch części:

Egzamin praktyczny

Informację o terminie omówienia egzaminu praktycznego, otrzymuje kandydat drogą pocztową z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Egzamin praktyczny przeprowadza się w zakładzie rzemieślniczym lub w warsztatach szkoleniowych pod nadzorem dwóch członków komisji egzaminacyjnej. Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

Zgłaszając się na egzamin praktyczny kandydat zobowiązany jest przedłożyć:

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemną etapu teoretycznego kandydat wypełnia test, który zawiera po siedem pytań z zakresu każdego tematu egzaminacyjnego.

Tematyka pisemna egzaminu obejmuje:

Czas trwania egzaminu pisemnego nie może być dłuższy niż 210 minut.

Część ustna etapu teoretycznego trwa do 30 minut. Kandydat losuje jeden zestaw zawierający po trzy pytania z zakresu każdego tematu egzaminu. Na zapoznanie się z treścią pytań kandydat ma około 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu.

Ocenianie etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu czeladniczego odbywa się według szczegółowych kryteriów opracowanych przez komisję i zatwierdzonych przez izbę rzemieślniczą. Oceny ustala się w 6-cio stopniowej skali.

Ocenę etapu praktycznego ustala zespól egzaminacyjny bez udziału kandydata. Ocenę etapu teoretycznego zespół egzaminacyjny ustala na podstawie ocen wystawionych za część pisemną i ustną.

Ocenę końcową egzaminu zespół egzaminacyjny ustala na podstawie ocen wystawionych
z obu etapów egzaminu.

Kandydat zdał egzamin, jeżeli z obu etapów egzaminu uzyskał oceny, co najmniej dopuszczające.

Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z części praktycznej lub, z co najmniej jednego tematu części pisemnej lub ustnej etapu teoretycznego, ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego ten temat.

Egzamin poprawkowy przeprowadza zespół egzaminacyjny w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy po zakończeniu zdawania egzaminu.