Charakterystyka organizacji

 

Cech Rzemiosł Różnych w Tarnowskich Górach jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz małej przedsiębiorczości oraz federacją pracodawców w rozumieniu ustaw: prawo działalności gospodarczej oraz o organizacjach pracodawców.

Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego i członkiem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Cech posiada osobowość prawną , działa na podstawie ustawy o rzemiośle oraz na podstawie statutu cechu i jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Oddział X Gospodarczy pod numerem KRS 000758197 w Rejestrze Stowarzyszeń i Przedsiębiorców.

Siedzibą cechu są Tarnowskie Góry, teren działanie cechu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zadania statutowe i gospodarcze cech wykonyje na obszarze województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu tarnogórskiego.


Organy statutowe

 

Organami statutowymi Cechu są: Walne Zgromadzenia, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Cechowy.
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu jego działania ustalonego statutem. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.

 

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność. Zarząd składa się z 7 osób, w tym Starszego Cechu, 1-go Podstarszego Cechu, 2-go Podstarszego Cechu, oraz 4 członków.

Do zakresu działania Zarządu Cechu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem i działalnością Sądu Cechowego.

 

Do zadań Komisji należy:

Sąd Cechowy jest organem orzekającym w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej, której podlegają wszyscy członkowie Cechu za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła lub innej działalności gospodarczej.

Sąd Cechowy składa się z 4 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary: