Informacje dodatkowe dla Uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia
  • 15 Luty 2022

Informacje dodatkowe dla Uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia

Informacja z IZBY Rzemieślniczej w Katowicach.

  1. Pracownicy młodociani  zobowiązani są bezwzględnie do udziału w wyznaczonych terminach egzaminów czeladniczych.
  2. Izba powiadamia zdających o terminach i miejscach przeprowadzenia etapu praktycznego i etapu teoretycznego egzaminu, na co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem.  Zawiadomienia do Uczniów wysyłane zostają po złożeniu wniosku do egzaminów listownie, a w szczególnych przypadkach stosuje się zawiadomienia elektronicznie/SMS.
  3. Uczniowie, których umowy zostały spisane dłużej niż do dnia 15 września 2022 roku zobowiązani są do złożenia w czasie egzaminu teoretycznego, dodatkowego zaświadczenia z Branżowej Szkoły I Stopnia potwierdzającego ukończenia szkoły z wynikiem pozytywnym.
  4. Zakończenie egzaminu następuje w dniu ogłoszenia wyników egzaminu przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.     W dniu ogłoszenia wyniku przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdających o wynikach etapu praktycznego, wynikach etapu teoretycznego, ogłasza wyniki końcowe egzaminu oraz informuje zdających o prawie złożenia skargi dotyczącej prawidłowości przeprowadzenia egzaminu, o której mowa w art. 3 ust. 3 g pkt 6 ustawy.
  5.  W dniu ogłoszenia wyników, Uczniowie otrzymają SMS z hasłem do logowania na wskazanej platformie/programie lub SMS w wynikami egzaminu (konieczne jest wpisanie numeru telefonu na wnioskach do egzaminu)
  6. Uczniowie w dniu odbioru świadectw czeladniczych bezwzględnie zobowiązani są do złożenia w Izbie Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach kopii świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia (w przypadku świadectw czeladniczych wydawanych zdającym egzaminy na podstawie § 5, ust. 1 i 1a rozporządzenia izba wydaje dokument z nadrukowanym znakiem graficznym kwalifikacji pełnej po uzyskaniu kopii świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia). Nie złożenie kopii świadectwa szkolnego skutkuje wydaniem przez izbę świadectwa czeladniczego bez nadruku PRK.

Informacje o wynikach egzaminów są dostępne, również w formie papierowej w biurze katowickiej izby.