Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
w Tarnowskich Górach

Pismo z Izby Rzemieślniczej

 

01.2014 23

Prośba o poparcie zmiany w projekcie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Szanowni Państwo,


informuję, że zgodnie z ustaleniami z Prezesem Zarządu Janem Klimkiem oraz Zarządem IR MSP Katowice, zwróciłem się do parlamentarzystów z prośbą o poparcie zmiany w projekcie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która jest obecnie omawiana w parlamencie. Chodzi o zapis art.53a, przewidujący jeden z instrumentów aktywizacji - przygotowanie zawodowe dorosłych. Zgodnie z aktualnym brzmieniem, przygotowanie takie powinno być prowadzone w cyklu 12. lub 18. miesięcznym. Powiatowe Urzędy Pracy nie chcą jednak korzystać z tego instrumentu ze względu na fakt zbyt długiego szkolenia oraz problemów z planowaniem wydatków budżetowych (przyszłych). W tej sprawie wystąpiłem do Pani Poseł na Sejm RP Ewy Kołodziej (Platforma Obywatelska) o zgłoszenie takiej poprawki, która przewiduje to szkolenie w cyklu do 12 miesięcy. Jednocześnie poprosiłem o zmianę dotyczącą podwyższenia wynagrodzenia rzemieślników oraz beneficjentów za udział w takim szkoleniu. Instrument ten jest jednym z najsukteczniejszych, jeśli chodzi o nabycie kwalifikacji przez osoby zagrożone utratą pracy lub bezrobotnych, i był wprowadzony przed laty do ustawy z inspiracji Izby w Katowicach, jako wynik projektu "Pierwsza szychta".

Jednocześnie informuję, że zwróciłem się do Tadeusza Cymańskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego z prośbą o wystąpienie w imieniu 4 europarlamentarzystów Solidarnej Polski do Komisarza Unii Europejskiej o wyjaśnienie, czy jest prawdą, że  nie ma możliwości jednoczesnego funkcjonowania refundacji za wyszkolenie osób młodocianych oraz dofinansowania kosztów kształcenia. Wniosek taki można wyciągnąć po analizie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które zostało Państwu wcześniej przekazane. W piśmie z 4 października 2013 roku Pan Jacek Męcina, Sekretarz Stanu napisał "(...) nie mogę przychylić się do zgłoszonych postulatów zachowania dwóch odrębnych zasad udzielania pomocy wobec tego samego działania pracodawców, jakim jest kształcenie młodocianych, i zapisy projektu ustawy na kolejnych etapach procesu legislacyjnego pozostaną niezmienione w postulowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego zakresie".

W sytuacji tego zdania, należy zakładać, że w przygotowywanym nowym rozporządzeniu, zmiany w nim zawarte, nie będą korzystne dla rzemieślników. W szczególności chodzi nam o ustalenie, czy rząd zwrócił się do Komisji o zgodę na jednoczesne funkcjonowanie tych instrumentów wsparcia rzemieślników oraz czy rzeczywiście niemożliwym jest dalsze zawieranie umów o refundacje ze względu na prawo unijne, czy też jest to indywidualna decyzja jednego z ministrów, odpowiedzialnych za ten obszar. Tego rodzaju działanie byłoby, zdaniem Izby, wbrew polityce Komisji Europejskiej, która dokłada wszelkich starań, żeby wspierać pracodawców szkolących osoby do 25 roku życia. Chodzi o politykę walki z bezrobociem wśród młodzieży. Niezrozumiałym jest zatem argumentacja przedstawiciela rządu, chyba że będzie jednoznaczny zapis prawa unijnego uniemożliwiający takie rozwiązanie.

Izba odbędzie także w najbliższym czasie serię samodzielnych konsultacji z politykami krajowymi, którzy zdecydują się poprzeć nasze starania o zachowanie refundacji. W naszym przekonaniu nie zrobiono wszystkiego, żeby zachować ten instrument na poziomie krajowym. Nie satysfakcjonują nas także w tym zakresie działania Związku Rzemiosła Polskiego.

Proszę o przekazanie tych informacji zrzeszonym u Państwa rzemieślnikom.

Z wyrazami szacunku

 

Michał Wójcik, dyrektor naczelny IR MSP Katowice

Ostatnie aktualności

10.2020 23

Zawieszenie zajęć

Bardzo ważna informacja dotycząca nauczania

Czytaj więcej

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

10.2020 12

informacja z OHP

Dzień dobry,

Z dniem 12 października CEiPM w Katowicach przechodzi w tryb pracy zdalnej, w biurze będą pełnione tylko dyżury.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Dział Refundacji w Katowicach prosi Państwa o ograniczenie bezpośrednich kontaktów i zachęca do załatwiania spraw pocztą tradycyjną, bądź drogą  telefoniczną.

Ponadto informujemy, że transza październik1 nie zostanie zrealizowana z uwagi na nałożoną kwarantannę na Śląską Komendę OHP.

 

Pozdrawiamy

Dział Refundacji

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach

40-950 Katowice, pl. Grunwaldzki 8-10

tel. (32) 353-05-53

 

09.2020 28

Zmiany w regulacjach prawnych dotyczące rzemieślników

Izba Rzemieślnicza oraz małej i średniej przedsiębiorczości w Katowicach informuje o zmianie w regulacjach prawnych dotyczacech rzemieślników:

* Ustawa o rzemieśle (Dz. U Poz 1495 z dnia 31.07.2019)

* Informacja z Izby

 

Zobacz starsze aktualności »