Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
w Tarnowskich Górach

Pismo z Izby Rzemieślniczej

 

01.2014 23

Prośba o poparcie zmiany w projekcie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Szanowni Państwo,


informuję, że zgodnie z ustaleniami z Prezesem Zarządu Janem Klimkiem oraz Zarządem IR MSP Katowice, zwróciłem się do parlamentarzystów z prośbą o poparcie zmiany w projekcie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która jest obecnie omawiana w parlamencie. Chodzi o zapis art.53a, przewidujący jeden z instrumentów aktywizacji - przygotowanie zawodowe dorosłych. Zgodnie z aktualnym brzmieniem, przygotowanie takie powinno być prowadzone w cyklu 12. lub 18. miesięcznym. Powiatowe Urzędy Pracy nie chcą jednak korzystać z tego instrumentu ze względu na fakt zbyt długiego szkolenia oraz problemów z planowaniem wydatków budżetowych (przyszłych). W tej sprawie wystąpiłem do Pani Poseł na Sejm RP Ewy Kołodziej (Platforma Obywatelska) o zgłoszenie takiej poprawki, która przewiduje to szkolenie w cyklu do 12 miesięcy. Jednocześnie poprosiłem o zmianę dotyczącą podwyższenia wynagrodzenia rzemieślników oraz beneficjentów za udział w takim szkoleniu. Instrument ten jest jednym z najsukteczniejszych, jeśli chodzi o nabycie kwalifikacji przez osoby zagrożone utratą pracy lub bezrobotnych, i był wprowadzony przed laty do ustawy z inspiracji Izby w Katowicach, jako wynik projektu "Pierwsza szychta".

Jednocześnie informuję, że zwróciłem się do Tadeusza Cymańskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego z prośbą o wystąpienie w imieniu 4 europarlamentarzystów Solidarnej Polski do Komisarza Unii Europejskiej o wyjaśnienie, czy jest prawdą, że  nie ma możliwości jednoczesnego funkcjonowania refundacji za wyszkolenie osób młodocianych oraz dofinansowania kosztów kształcenia. Wniosek taki można wyciągnąć po analizie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które zostało Państwu wcześniej przekazane. W piśmie z 4 października 2013 roku Pan Jacek Męcina, Sekretarz Stanu napisał "(...) nie mogę przychylić się do zgłoszonych postulatów zachowania dwóch odrębnych zasad udzielania pomocy wobec tego samego działania pracodawców, jakim jest kształcenie młodocianych, i zapisy projektu ustawy na kolejnych etapach procesu legislacyjnego pozostaną niezmienione w postulowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego zakresie".

W sytuacji tego zdania, należy zakładać, że w przygotowywanym nowym rozporządzeniu, zmiany w nim zawarte, nie będą korzystne dla rzemieślników. W szczególności chodzi nam o ustalenie, czy rząd zwrócił się do Komisji o zgodę na jednoczesne funkcjonowanie tych instrumentów wsparcia rzemieślników oraz czy rzeczywiście niemożliwym jest dalsze zawieranie umów o refundacje ze względu na prawo unijne, czy też jest to indywidualna decyzja jednego z ministrów, odpowiedzialnych za ten obszar. Tego rodzaju działanie byłoby, zdaniem Izby, wbrew polityce Komisji Europejskiej, która dokłada wszelkich starań, żeby wspierać pracodawców szkolących osoby do 25 roku życia. Chodzi o politykę walki z bezrobociem wśród młodzieży. Niezrozumiałym jest zatem argumentacja przedstawiciela rządu, chyba że będzie jednoznaczny zapis prawa unijnego uniemożliwiający takie rozwiązanie.

Izba odbędzie także w najbliższym czasie serię samodzielnych konsultacji z politykami krajowymi, którzy zdecydują się poprzeć nasze starania o zachowanie refundacji. W naszym przekonaniu nie zrobiono wszystkiego, żeby zachować ten instrument na poziomie krajowym. Nie satysfakcjonują nas także w tym zakresie działania Związku Rzemiosła Polskiego.

Proszę o przekazanie tych informacji zrzeszonym u Państwa rzemieślnikom.

Z wyrazami szacunku

 

Michał Wójcik, dyrektor naczelny IR MSP Katowice

Ostatnie aktualności

02.2021 23

nowy zawód : fryzjer męski

Uchwały Nr 1 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie nowego zawodu trybem pozaszkolnym:

Fryzjer Męski

02.2021 09

Nabór Wniosków PUP Tarnowskie Góry

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, na podstawie art. 15zze5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. od 01.02.2021 -31.03.2021)

więcej informacji na:
http://www.pup-tg.pl/main/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:415.html


02.2021 05

UWAGA!!!!! Szczepienia!!!!!

Od poniedziałku 8 lutego 2021 roku rusza nabór na szczepienia dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w grupie nauczycieli!!!!

PROSIMY O ZGŁOSZENIA DO DYREKTORA SZKOŁY W KTÓREJ UCZY SIE UCZEŃ.

Jest to ważne, gdyż każda szkoła będzie miała przypisany punkt szczepień, najbliższy dla danej szkoły.

Zgłoszenia odbywać się będą w terminie 8-10 luty br. Prosimy nie zwlekać, gdyż termin jest krótki. Lista zainteresowanych powinna zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko,

- nr PESEL,

- nr telefonu,

- informację czy dana osoba rejestrowała wcześniej chęć szczepienia ( infolinia, Internet),

- informację czy chce się zaszczepić.

 

Informacje znajdą Państwo:

Zobacz starsze aktualności »