Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
w Tarnowskich Górach

informacaja z Związku Rzemiosła o młodocianych

 

04.2020 23

W przekazywanej wiadomości przesyłam komunikat Związku Rzemiosła Polskiego dotyczący kontynuowania nauki przez pracowników młodocianych:

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i
Problematyki Społecznej  w związku z powtarzającymi się pytaniami  w
sprawach dotyczących młodocianych pracowników, uprzejmie informuje;

_Rzemieślnicy szkolących uczniów-pracowników młodocianych
(szczególnie którzy ukończyli 18 lat) oraz ich rodzice zwracają się
z pytaniem; czy w okresie ustawowego zwolnienia młodocianego z
obowiązku świadczenia pracy jest możliwość kontynuowania nauki
zawodu  u pracodawcy?_

Art.15f  ustawy „tarcza1” określa prawo młodocianego  do
zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy  w czasie zawieszenia
działalności placówek oświaty  tj. w  okresie od  12.03.  do
26.04.2020 r. (o ile minister edukacji nie podejmie kolejnego
przedłużenia).

Jednakże jeśli  młodociany wyrazi wolę a pracodawca także się na
to zgodzi ,  to może on kontynuować naukę zawodu w procesie pracy,
bowiem umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego nie została
rozwiązana.

Oczywiście program praktycznej nauki zawodu powinien może być
realizowany tylko w te dni, które zostały ustalone w szkolnym planie
nauczania, ponieważ w inne dniu uczniowie realizuje zajęcia szkolne
on-line.

Należy też pamiętać o niezbędności  stosowania się do zasad i
standardów higienicznych ochrony osobistej wobec młodocianych
pracowników, a  także dodatkowych uwarunkowań ochronnych związanych
z trwającą epidemia.

W takiej sytuacji, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień zalecamy,  
aby  wola stron została  potwierdzona  w pisemnym oświadczeniu
(podpisanym także przez rodzica lub prawnego opiekuna).

Ostatnie aktualności

03.2021 29

Praktyczne zajęcia dla pracowników młodocianych

Szanowni Państwo,

 

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że z dniem 29 marca 2021 roku wprowadzone zostają nowe obostrzenia dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Od 29 marca do 11 kwietnia 2021
wprowadzone zostają ograniczenia związane z pracą stacjonarną przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

 

Wprowadzone zmiany opublikowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Poz. 561 z dnia 26 marca 2021r

 

W uzasadnieniu do wskazanego Rozporządzenia jest zapis pkt 3 wskazujący na ograniczenia dotyczące pracowników młodocianych (Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczeniem objęto również uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Oznacza to, że zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy).

link do uzasadnienia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12345102/katalog/12775344#12775344

03.2021 25

Uwaga

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, od poniedziałku
tj. od 29 marca 2021 r. do odwołania 
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców 
w  Tarnowskich Górach jest  ZAMKNIĘTY dla petentów.

Zapraszamy do kontaktowania się :

- telefonicznie:

 515 037 350,   515 037 348

- e-mailowo  cechtg@wp.pl

- wszystkie informacje na bieżąco znajdują się naszej stronie internetowej :

www.cechtg.pl

Dokumenty, w tym wnioski  do OHP, można składać do skrzynki umieszczonej przed drzwiami Cechu.

W sprawach pilnych prosimy podejść pod okno w podwórku.

 

02.2021 23

nowy zawód : fryzjer męski

Uchwały Nr 1 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie nowego zawodu trybem pozaszkolnym:

Fryzjer Męski

Zobacz starsze aktualności »