Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
w Tarnowskich Górach

informacaja z Związku Rzemiosła o młodocianych

 

04.2020 23

W przekazywanej wiadomości przesyłam komunikat Związku Rzemiosła Polskiego dotyczący kontynuowania nauki przez pracowników młodocianych:

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i
Problematyki Społecznej  w związku z powtarzającymi się pytaniami  w
sprawach dotyczących młodocianych pracowników, uprzejmie informuje;

_Rzemieślnicy szkolących uczniów-pracowników młodocianych
(szczególnie którzy ukończyli 18 lat) oraz ich rodzice zwracają się
z pytaniem; czy w okresie ustawowego zwolnienia młodocianego z
obowiązku świadczenia pracy jest możliwość kontynuowania nauki
zawodu  u pracodawcy?_

Art.15f  ustawy „tarcza1” określa prawo młodocianego  do
zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy  w czasie zawieszenia
działalności placówek oświaty  tj. w  okresie od  12.03.  do
26.04.2020 r. (o ile minister edukacji nie podejmie kolejnego
przedłużenia).

Jednakże jeśli  młodociany wyrazi wolę a pracodawca także się na
to zgodzi ,  to może on kontynuować naukę zawodu w procesie pracy,
bowiem umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego nie została
rozwiązana.

Oczywiście program praktycznej nauki zawodu powinien może być
realizowany tylko w te dni, które zostały ustalone w szkolnym planie
nauczania, ponieważ w inne dniu uczniowie realizuje zajęcia szkolne
on-line.

Należy też pamiętać o niezbędności  stosowania się do zasad i
standardów higienicznych ochrony osobistej wobec młodocianych
pracowników, a  także dodatkowych uwarunkowań ochronnych związanych
z trwającą epidemia.

W takiej sytuacji, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień zalecamy,  
aby  wola stron została  potwierdzona  w pisemnym oświadczeniu
(podpisanym także przez rodzica lub prawnego opiekuna).

Ostatnie aktualności

05.2020 29

Powrót pracowników młodocianych do pracy

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (28.05.2020 roku Poz. 953) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, które dopuszcza od 1 czerwca 2020 roku Uczniów klas programowo najwyższych (klasa III) będących pracownikami młodocianym, którzy wyrazili zgodę lub w przypadku osób niepełnoletnich zgody rodziców/opiekunów prawnych do ich udziału w zajęciach praktycznych.
05.2020 28

refundacja

Pracodawca, który ubiega się o dokonanie refundacji za miesiące marzec, kwiecień, maj  powinien dołączyć oświadczenie  ( wzór oświadczenia ) oraz w przypadku korzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS należy dołączyć informację z ZUS potwierdzającą zwolnienie. 

w przypadku:

- zwolnienia  z opłaty składek ZUS – we wniosku z rozliczeniem finansowym należy ująć wyłącznie kwoty netto, 

- częściowego zwolnienia z opłaty składek ZUS - we wniosku z rozliczeniem finansowym należy ująć kwoty netto wypłaconego wynagrodzenia oraz część naliczonych składek ZUS, 

- odroczenie płatności składek ZUS - wniosek z rozliczeniem finansowym, należy złożyć dopiero w momencie opłacenia składek  wraz z dowodem opłacenia.

05.2020 27

egzaminy czeladnicze

Szanowni Państwo,

Prosimy o pobranie z naszej strony wniosku do egzaminu czeladniczego i przygotowanie odpowiednich załączników (zaświadczenie pracodawcy, fotografia 35x45mm, świadectwo szkolne, ksero umowy o pracę, jeśli uczeń był w innym zakładzie pracy to świadectwo pracy plus umowa z poprzednim pracodawcą). Złożenie kompletu dokumentów wraz z wpłatą (716 zł kwota na dzień 27.05.2020) do 03.07.2020 w biurze Cechu.

Zobacz starsze aktualności »