Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
w Tarnowskich Górach

informacje z Związku Rzemiosła Polskiego

 

04.2020 21

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i
Problematyki Społecznej  w nawiązaniu do korespondencji z  ubiegłego
tygodnia – uprzejmie informuje że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
w dniu 17 kwietnia 2020 r. Ustawę z 16.04.2020 r. o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 (opublikowana  w dniu 20.04.2010 r. - Dz.U. z 2020 r. poz.
695);


W ustawie tej znajduje się m in.   art. 73,  zmieniający ustawę z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
poz. 374, 567 i 568).

Zmianą objęty jest m.in. art. 31 zo, dotyczący zwolnienia z
opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, która  uwzględnia
wniosek o nie wliczaniu do limitów; „do 10 ubezpieczonych”, osób
ubezpieczonych, które są młodocianymi pracownikami.

Wg ustawy;

_„….w art. 31zo:___

_a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:___

_„1. Na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku
opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy,
Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od
dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach
rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako
płatnik składek:___

_1)     przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., ___

_2)     w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i
na dzień 31 marca 2020 r.,___

_3)     w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na
dzień 30 kwietnia 2020 r. ___

_– zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10
ubezpieczonych.”,___

_b)     po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:___

_„1a. Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku
opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy,
Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od
dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej
kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji
rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako
płatnik składek:___

_1)     przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., ___

_2)     w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i
na dzień 31 marca 2020 r.,___

_3)     w okresie od dnia 1 marca  2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na
dzień 30 kwietnia 2020 r. ___

_– zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49
ubezpieczonych.___

_1b. Na wniosek płatnika składek, będącego spółdzielnią socjalną
zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z
tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie
zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur
Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja
2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten
okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1
kwietnia 2020 r.”,___

_c)     w ust. 2 wyrazy „przed 1 lutego 2020 r.” zastępuje się
wyrazami „przed dniem 1 kwietnia 2020 r.”,___

_d)     dodaje się ust. 6 w brzmieniu:___

_„6. Liczbę ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 i 1a, oblicza
się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami
młodocianymi.”;___

_66)   w art. 31zr dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:___

_„2. W przypadku złożenia przez płatnika składek, o którym mowa w
art. 31zo ust. 1a, deklaracji rozliczeniowej korygującej lub imiennych
raportów miesięcznych korygujących za miesiąc, za który nastąpiło
zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje korekty danych wyłącznie na
kontach ubezpieczonych, o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.”;…”___

Ostatnie aktualności

03.2021 29

Praktyczne zajęcia dla pracowników młodocianych

Szanowni Państwo,

 

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że z dniem 29 marca 2021 roku wprowadzone zostają nowe obostrzenia dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Od 29 marca do 11 kwietnia 2021
wprowadzone zostają ograniczenia związane z pracą stacjonarną przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

 

Wprowadzone zmiany opublikowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Poz. 561 z dnia 26 marca 2021r

 

W uzasadnieniu do wskazanego Rozporządzenia jest zapis pkt 3 wskazujący na ograniczenia dotyczące pracowników młodocianych (Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczeniem objęto również uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Oznacza to, że zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy).

link do uzasadnienia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12345102/katalog/12775344#12775344

03.2021 25

Uwaga

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, od poniedziałku
tj. od 29 marca 2021 r. do odwołania 
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców 
w  Tarnowskich Górach jest  ZAMKNIĘTY dla petentów.

Zapraszamy do kontaktowania się :

- telefonicznie:

 515 037 350,   515 037 348

- e-mailowo  cechtg@wp.pl

- wszystkie informacje na bieżąco znajdują się naszej stronie internetowej :

www.cechtg.pl

Dokumenty, w tym wnioski  do OHP, można składać do skrzynki umieszczonej przed drzwiami Cechu.

W sprawach pilnych prosimy podejść pod okno w podwórku.

 

02.2021 23

nowy zawód : fryzjer męski

Uchwały Nr 1 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie nowego zawodu trybem pozaszkolnym:

Fryzjer Męski

Zobacz starsze aktualności »