Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
w Tarnowskich Górach

informacje z Związku Rzemiosła Polskiego

 

04.2020 21

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i
Problematyki Społecznej  w nawiązaniu do korespondencji z  ubiegłego
tygodnia – uprzejmie informuje że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
w dniu 17 kwietnia 2020 r. Ustawę z 16.04.2020 r. o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 (opublikowana  w dniu 20.04.2010 r. - Dz.U. z 2020 r. poz.
695);


W ustawie tej znajduje się m in.   art. 73,  zmieniający ustawę z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
poz. 374, 567 i 568).

Zmianą objęty jest m.in. art. 31 zo, dotyczący zwolnienia z
opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, która  uwzględnia
wniosek o nie wliczaniu do limitów; „do 10 ubezpieczonych”, osób
ubezpieczonych, które są młodocianymi pracownikami.

Wg ustawy;

_„….w art. 31zo:___

_a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:___

_„1. Na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku
opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy,
Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od
dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach
rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako
płatnik składek:___

_1)     przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., ___

_2)     w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i
na dzień 31 marca 2020 r.,___

_3)     w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na
dzień 30 kwietnia 2020 r. ___

_– zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10
ubezpieczonych.”,___

_b)     po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:___

_„1a. Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku
opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy,
Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od
dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej
kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji
rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako
płatnik składek:___

_1)     przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., ___

_2)     w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i
na dzień 31 marca 2020 r.,___

_3)     w okresie od dnia 1 marca  2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na
dzień 30 kwietnia 2020 r. ___

_– zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49
ubezpieczonych.___

_1b. Na wniosek płatnika składek, będącego spółdzielnią socjalną
zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z
tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie
zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur
Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja
2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten
okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1
kwietnia 2020 r.”,___

_c)     w ust. 2 wyrazy „przed 1 lutego 2020 r.” zastępuje się
wyrazami „przed dniem 1 kwietnia 2020 r.”,___

_d)     dodaje się ust. 6 w brzmieniu:___

_„6. Liczbę ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 i 1a, oblicza
się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami
młodocianymi.”;___

_66)   w art. 31zr dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:___

_„2. W przypadku złożenia przez płatnika składek, o którym mowa w
art. 31zo ust. 1a, deklaracji rozliczeniowej korygującej lub imiennych
raportów miesięcznych korygujących za miesiąc, za który nastąpiło
zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje korekty danych wyłącznie na
kontach ubezpieczonych, o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.”;…”___

Ostatnie aktualności

05.2020 29

Powrót pracowników młodocianych do pracy

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (28.05.2020 roku Poz. 953) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, które dopuszcza od 1 czerwca 2020 roku Uczniów klas programowo najwyższych (klasa III) będących pracownikami młodocianym, którzy wyrazili zgodę lub w przypadku osób niepełnoletnich zgody rodziców/opiekunów prawnych do ich udziału w zajęciach praktycznych.
05.2020 28

refundacja

Pracodawca, który ubiega się o dokonanie refundacji za miesiące marzec, kwiecień, maj  powinien dołączyć oświadczenie  ( wzór oświadczenia ) oraz w przypadku korzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS należy dołączyć informację z ZUS potwierdzającą zwolnienie. 

w przypadku:

- zwolnienia  z opłaty składek ZUS – we wniosku z rozliczeniem finansowym należy ująć wyłącznie kwoty netto, 

- częściowego zwolnienia z opłaty składek ZUS - we wniosku z rozliczeniem finansowym należy ująć kwoty netto wypłaconego wynagrodzenia oraz część naliczonych składek ZUS, 

- odroczenie płatności składek ZUS - wniosek z rozliczeniem finansowym, należy złożyć dopiero w momencie opłacenia składek  wraz z dowodem opłacenia.

05.2020 27

egzaminy czeladnicze

Szanowni Państwo,

Prosimy o pobranie z naszej strony wniosku do egzaminu czeladniczego i przygotowanie odpowiednich załączników (zaświadczenie pracodawcy, fotografia 35x45mm, świadectwo szkolne, ksero umowy o pracę, jeśli uczeń był w innym zakładzie pracy to świadectwo pracy plus umowa z poprzednim pracodawcą). Złożenie kompletu dokumentów wraz z wpłatą (716 zł kwota na dzień 27.05.2020) do 03.07.2020 w biurze Cechu.

Zobacz starsze aktualności »