Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
w Tarnowskich Górach

O cechu

Charakterystyka organizacji

Cech Rzemiosł Różnych w Tarnowskich Górach jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz małej przedsiębiorczości oraz federacją pracodawców w rozumieniu ustaw: prawo działalności gospodarczej oraz o organizacjach pracodawców.

Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego i członkiem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Cech posiada osobowość prawną , działa na podstawie ustawy o rzemiośle oraz na podstawie statutu cechu i jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Oddział X Gospodarczy pod numerem KRS 000758197 w Rejestrze Stowarzyszeń i Przedsiębiorców.

Siedzibą cechu są Tarnowskie Góry, teren działanie cechu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zadania statutowe i gospodarcze cech wykonyje na obszarze województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu tarnogórskiego.

 

Organy statutowe

Organami statutowymi Cechu są: Walne Zgromadzenia, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Cechowy.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu jego działania ustalonego statutem. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie statutu i jego zmian,
 • wybór Starszego Cechu, a także pozostałych członków Zarządu Cechu, przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej, a także członków Sądu Cechowego,
 • wybór przedstawicieli na Zgromadzenie Izby Rzemieślniczej oraz delegata do Rady tej Izby,
 • określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia Cechu oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów za udział w posiedzeniach organów Cechu,
 • uchwalanie zasad dobrowolnych świadczeń członków Cechu na określone cele,
 • uchwalanie planów finansowych oraz dokonywanie podziału nadwyżki bilansowej względnie pokrycia strat,
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Cechu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów i podejmowanie w tych sprawach uchwał,
 • udzielanie absolutorium Starszemu Cechu i członkom Zarządu Cechu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji lub wystąpienia z nich,
 • upoważnienie Zarządu Cechu do zaciągania pożyczek pieniężnych, a także do zbywania ruchomości mających znaczenie artystyczne, historyczne lub naukowe,
 • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 • nadawanie godności honorowego Starszego Cechu lub honorowego członka Cechu,
 • rozpatrywanie odwołań członków od decyzji lub uchwał Zarządu Cechu,
 • rozpatrywanie innych spraw przewidzianych statutem lub przedstawionych przez członków, bądź organa Cechu w obowiązującym trybie.

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność. Zarząd składa się z 7 osób, w tym Starszego Cechu,
1-go Podstarszego Cechu, 2-go Podstarszego Cechu, oraz 4 członków.

Do zakresu działania Zarządu Cechu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem i działalnością Sądu Cechowego.

Kasyno internetowe Comeon to prawdziwa gratka dla fanów gier slotowych. Polska strona to standardowe kasyno online, z tą różnicą, iż składające się z czterech portali. Użytkownicy w kasynie ComeOn https://kasyno-online-pl.xyz/comeon-casino/ nie są ograniczeni do grania w wyłącznie jedną grę. Kasyno online umożliwia grę w 4 różne gry wrzutowe naraz. Po załadowaniu gry ComeOn Casino informuje graczy o stawce całkowitego zakładu oraz stanie konta. Wygodne i proste funkcje pozwalają nadzorować gry.

Do zadań Komisji należy:

Sąd Cechowy jest organem orzekającym w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej, której podlegają wszyscy członkowie Cechu za naruszenie zasad etyki zawodowej
i rzetelnego wykonywania rzemiosła lub innej działalności gospodarczej.

Sąd Cechowy składa się z 4 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary: